Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khóa...

Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khóa xi tại đảng bộ TCT Thương mại Hà Nội

957
0
Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khóa xi tại đảng bộ TCT Thương mại Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 62 –KH/TU ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 47 –HD/BTGTU ngày 05/7/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 122 –KH/ĐU ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Đảng ủy TCT Thương mại Hà Nội v/v tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XI);

Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khóa xi tại đảng bộ TCT Thương mại Hà NộiNgày 02/8/2012, Đảng ủy TCT Thương mại Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa XI); Hội nghị được tổ chức truyền hình trực tuyến tới 18 điểm cầu truyền hình với 1850 đại biểu tham dự gồm cán bộ chủ chốt các đơn vị thành viên TCT và toàn thể Đảng viên của 23 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT.

Đ/c Nguyễn Hữu Thắng, Thành ủy viên – Bí thư ĐU TCT khai mạc hội nghị, quán triệt mục đích ý nghĩa việc học Nghị quyết TW 5, khóa XI và trực tiếp giới thiệu nội dung Kết luận của Hội nghị TW 5 về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”.

Đ/c Nguyễn Tiến Vượng, UVTV-Trưởng ban TGĐU TCT, Phó Tổng giám đốc TCT giới thiệu nội dung Kết luận của Hội nghị TW 5 về “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Kết luận: “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”.

Đ/c Trần Mạnh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực ĐU TCT giới thiệu nội dung Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” và Kết luận : “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khóa xi tại đảng bộ TCT Thương mại Hà Nội

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa XI) của Đảng bộ TCT Thương mại Hà Nội đã được tổ chức nghiêm túc. Nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng (khóa XI) đã được quán triệt sâu rộng đến cán bộ đảng viên, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn đảng bộ, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và của Tổng công ty.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.