Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng...

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội

95698
0

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội
– Địa chỉ: Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lương thực thực phẩm, bán buôn bán lẻ gạo các loại

– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.992.400 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.992.400 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 25/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/09/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/09/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 23/09/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 02/10/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/09/2015 đến ngày 30/09/2015

Chi tiết xem tại : http://hnx.vn/web/guest/thong-tin-cong-bo4

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: