TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU- TCT THƯƠNG MẠI HÀ...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU- TCT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

2297
0

1.Chương trình đại hội

Download (PDF, Unknown)

2.Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông

Download (PDF, Unknown)

3. Báo cáo tóm tắt quá trình Cổ phần hóa Công ty Mẹ TCT Thương mại Hà Nội

Download (PDF, Unknown)

4. Quyết định phê duyệt Phương án CPH Công ty mẹ TCT Thương mại Hà Nội

Download (PDF, Unknown)

5. Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của TCT Thương Mại Hà Nội

Download (PDF, Unknown)

6. Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP

Download (PDF, Unknown)

7. Dự thảo điều lệ Công ty Cổ Phần

Download (PDF, Unknown)

8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Download (PDF, Unknown)

9. Thể lệ bầu cử

Download (PDF, Unknown)

10. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD 3 năm sau CP hóa

Download (PDF, Unknown)

11. Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Download (PDF, Unknown)

12. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2018

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.