http://www.haprogroup.vn/wp-content/uploads/banner-web-chính-2019-1.jpg

BÁO-TẠP CHÍ

1. Báo Công thương https://congthuong.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-141454.html 2. Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/ha-noi-cac-sieu-thi-tang-nguon-hang-chu-dong-chong-dich-covid-19-391817.html 3. Lao động https://laodong.vn/kinh-te/nhieu-sieu-thi-tang-manh-luong-hang-giu-gia-on-dinh-824322.ldo 4. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid19-1697830.tpo 5. Nông nghiệp https://nongnghiep.vn/he-thong-brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-covid-19-d269900.html 6. VietQ http://vietq.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d176911.html 7. Kinh tế & đồ uống http://doisongtieudung.vn//brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-dich-covid-19-20200801141550478.html 8. Người lao động https://thitruong.nld.com.vn/thi-truong/brgmart-tang-300-luong-du-tru-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-dich-covid-19-20200801125524616.htm 9. Hoà nhập https://hoanhap.vn/chi-tiet/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-191596260473.html 10. Tintucvietnam.vn https://tintucvietnam.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d244460.html 11. Pháp luật & Dân sinh http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-52750.htm 12. Công nghiệp...

1. Báo Công thương https://congthuong.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-140764.html 2. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-o-he-thong-sieu-thi-brg-1692286.tpo 3. Tin tức - TTXVN https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/brg-retail-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-he-thong-brgmart-20200722145554682.htm 4. The Leader https://m.theleader.vn/BRGMart.html 5. Nhà báo & Công luận https://congluan.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-post87394.html 6. BizLive https://m.bizlive.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-3548848.html 7. Gia đình & Xã hội http://m.phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-210594 8. Thương trường https://m.thuongtruong.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-san-pham-ban-le/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-33495.html 9. Kinh tế Nông thôn https://kinhtenongthon.vn/brgmart-mang-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-post36656.html?review=1 10. Người làm báo http://nguoilambao.vn/brgmart-mang-quot-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-n20480.html 11. Phapluat Plus https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/he-thong-sieu-thi-brgmart-mang-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-d130045.html 12....

1. Link tin bài Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên chính thức ngày 26/6/2020* Hà Nội mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/971069/xay-dung-tong-cong-ty-co-phan-thuong-mai-ha-noi---cong-ty-co-phan-phat-trien-ben-vung* Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/dang-bo-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-xay-dung-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-388192.html* Điện tử Đảng...

1. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-1669738.tpo 2. Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-386435.html 3. Công thương https://congthuong.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-138574.html 4. Thương trường https://thuongtruong.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-san-pham-ban-le/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-29841.html 5. Lao động Thủ đô http://laodongthudo.vn/huong-toi-su-hai-long-cao-nhat-cua-khach-hang-109149.html 6. Gia đình & XH http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-208978 7. Công nghiệp & Tiêu dùng http://congnghieptieudung.vn/mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-tap-doan-brg-dang-huong-toi-su-hai-long-cao-nhat-cho-khach-hang-dt24340 8. Thương hiệu & Công luận https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-a101799.html 9. Mặt trận http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-35638.html 10. Đời sống...

1. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/cong-ty-cp-su-kien-va-am-thuc-hapro-chu-dong-vuot-kho-thoi-hau-covid19-1659779.tpo 2. Công thương https://congthuong.vn/cong-ty-cp-su-kien-va-am-thuc-hapro-chu-dong-vuot-kho-thoi-hau-covid-19-137600.html 3. Thương gia online http://thuonggiaonline.vn/cong-ty-cp-su-kien-va-am-thuc-hapro-uu-tien-khai-thac-thi-truong-noi-dia-thoi-hau-covid-19-31335.htm 4. Người làm báo http://nguoilambao.vn/hapro-cosmos-chu-dong-vuot-kho-thoi-hau-covid-19-n19081.html 5. Công nghiệp & tiêu dùng http://congnghieptieudung.vn/cong-ty-cp-su-kien-va-am-thuc-hapro-chu-dong-vuot-kho-thoi-hau-covid-19-dt24157

1. Hà Nội mới http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/966107/bao-dam-loi-ich-cho-nong-dan-va-doanh-nghiep-xuat-khau 2. Quân đội Nhân dân https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/linh-hoat-dieu-hanh-xuat-khau-gao-dam-bao-an-ninh-luong-thuc-616678 3. VOV http://baotnvn.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/7363/Chinh-phu-kien-tao--nhin-tu-cau-chuyen-xuat-khau-gao 4. Thương gia online http://thuonggiaonline.vn/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-30976.htm 5. Nhà báo & Công luận https://congluan.vn/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-post78026.html 6. Pháp luật Việt Nam https://m.baophapluat.vn/kinh-te/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid19-513704.html 7. Báo Thanh tra https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-164518.html

1. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-thuoc-chuoi-brgmart-1650741.tpo 2. Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/khai-truong-them-9-brg-mart-hapro-food-va-chinh-thuc-trien-khai-ung-dung-ban-hang-truc-tuyen-brg-shopping-382893.html 3. Nhân dân https://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/44301002-khai-truong-chin-cua-hang-tien-loi-tai-khu-vuc-trung-tam-ha-noi.html 4. The Leader https://m.theleader.vn/brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-va-ra-mat-ung-dung-brg-shopping-1588156192252.htm 5. Thương gia online http://thuonggiaonline.vn/dung-ngay-304-tap-doan-brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-thuoc-chuoi-brgmart-30980.htm 6. Xây dựng https://baoxaydung.com.vn/brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-thuoc-chuoi-brgmart-va-chinh-thuc-trien-khai-ung-dung-brg-shopping-278355.html 7. Hoà nhập https://hoanhap.vn/chi-tiet/brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-thuoc-chuoi-brgmart-va-chinh-thuc-trien-khai-ung-dung-ban-hang-truc-tuyen-brg-shopping1588169846.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30 8. VnMedia https://www.vnmedia.vn/kinh-te/202004/tap-doan-brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-42a0d27/ 9. Viet Q - Bài 1: http://vietq.vn/tap-doan-brg-mo-them-9-cua-hang-hapro-food-thuoc-chuoi-brgmart-tai-ha-noi-d173306.html - Bài 2: http://vietq.vn/ung-dung-ban-hang-truc-tuyen-brg-shopping-dap-ung-xu-huong-tieu-dung-thong-minh-d173310.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30 10. http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/brg-chinh-thuc-trien-khai-ung-dung-ban-hang-truc-tuyen-brg-shopping-34985.html 11. Phapluat Plus https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tap-doan-brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-trien-khai-ung-dung-truc-tuyen-brg-shopping-d123374.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30 12. Giadinh.net http://m.phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-brg-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-207892 13. Baohomnay.net https://baohomnay.net/tin-tuc-kinh-te/khai-truong-them-9-brg-mart-hapro-food-chinh-thuc-trien-khai-ung-dung-ban-hang-truc-tuyen-brg-shopping-637238308839321395 14. VnToday.vn https://vnntoday.vn/hapro-mo-them-9-cua-hang-ban-le-hapro-food-thuoc-chuoi-brgmart-293964.html15....

1. Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/kem-thuy-ta-mang-dau-an-van-hoa-am-thuc-nguoi-trang-an-382916.html 2. Hoà nhập https://hoanhap.vn/chi-tiet/kem-thuy-ta-mang-dau-an-van-hoa-am-thuc-nguoi-trang-an1588238687.html

1.Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te-thi-truong/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-1650262.tpo 2. Công thương https://congthuong.vn/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-136715.html 3. Phụ nữ Việt Nam https://phunuvietnam.vn/kem-thuy-ta-tro-lai-voi-nguoi-tieu-dung-sau-gian-cach-xa-hoi-20200428222653522.htm 4. Tin tức - TTXVN https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/kem-thuy-ta-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-20200429155045945.htm 5. Báo Du lịch http://baodulich.net.vn/Kem-Thuy-Ta---Thuong-hieu-ngay-canh-khang-dinh-03-22663.html 6. Lao động Thủ đô http://laodongthudo.vn/kem-thuy-ta-hut-khach-ngay-mo-cua-tro-lai-107552.html 7. Hàng hoá & Thương hiệu http://thuonghieusanpham.vn/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30 8. Vietnambiz https://vietnambiz.vn/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-20200430093048995.htm 9. VnMedia http://vnmedia.vn/giai-tri-so/202004/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi-7164f8b/ 10. Khoa học & Đời sống https://khoahocdoisong.vn/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-hang-ngay-mo-cua-tro-lai-sau-thoi-gian-gian-cach-xa-hoi-141818.html 11. Thanh tra https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/kem-thuy-ta-thu-hut-khach-ngay-mo-cua-tro-lai-164483.html 12. Hoà...

Báo Công thươnghttps://congthuong.vn/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-135567.htmlBáo Tin tứchttps://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chong-dich-covid19-20200409140424658.htmTiền phonghttps://www.tienphong.vn/kinh-te-doanh-nghiep/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-1638718.tpoKinh tế & Đô thịhttp://m.kinhtedothi.vn/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-2-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-380544.htmlPhapluat Plushttps://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-d121505.htmlKinh tế nông thônhttps://kinhtenongthon.vn/hafasco-dua-ra-thi-truong-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-post34793.htmlNgười làm báohttp://nguoilambao.vn/dich-covid-19-hafasco-ra-mat-san-pham-moi-n18464.htmlVnMediahttp://www.vnmedia.vn/kinh-te/thi-truong/202004/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-7531f7d/Thương hiệu & Công luậnhttps://thuonghieucongluan.com.vn/hafasco-ra-mat-thi-truong-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-a93721.htmlThời đạihttps://thoidai.com.vn/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-105204.htmlVietQhttp://vietq.vn/thanh-vien-tap-doan-brg-cung-cap-san-pham-khau-trang-hai-lop-vai-khang-khuan-chat-luong-cao-d172395.htmlBáo điện...

1. Công thương https://congthuong.vn/brg-mart-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-khu-vuc-bi-cach-ly-135831.html 2. Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-1641181.tpo 3. Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/brgmart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-cach-ly-381116.html 4. Pháp luật Việt Nam https://m.baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/he-thong-brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-san-trong-khu-cach-ly-508464.html#ref-https://www.google.com.vn/ 5. Mặt trận http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-34635.html 6. Thời báo Ngân hàng https://thoibaonganhang.vn/brgmart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-100452.html 7. Môi trường & Cuộc sống https://moitruong.net.vn/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly/ 8. Thế giới & Việt Nam https://baoquocte.vn/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly-113584.html 9. Đời sống & Tiêu...

Báo Nhân dânhttps://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43868702-bao-dam-nguon-cung-hang-hoa-thiet-yeu.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR0Ij5qPs0FMNmeWYzmTQliOfM0cYZ5Vsn4vZxPob8a4YzHgBT8pGregWh0Quân đội Nhân dânhttps://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/them-10-cua-hang-hapro-food-phuc-vu-nhan-dan-thu-do-613891Báo Tin tức – TTXVNhttps://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-hapro-food-phuc-vu-nhan-dan-thu-do-20200331142634670.htmKinh tế & Đô thịhttp://kinhtedothi.vn/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-tieu-dung-thiet-yeu-phuc-vu-nguoi-dan-thu-do-379487.htmlBáo Công thươnghttps://congthuong.vn/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-hapro-food-135034.htmlTạp chí Công thươnghttp://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-hapro-food-dam-bao-doi-dao-nguon-cung-hang-thiet-yeu-70255.htmBáo Đầu tưhttps://baodautu.vn/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-haprofood-phuc-vu-nhan-dan-thu-do-d119098.htmlTiền phonghttps://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-mo-them-10-cua-hang-hapro-food-phuc-vu-mua-sam-hang-hoa-o-thu-do-1632872.tpoDân tríhttps://dantri.com.vn/kinh-doanh/tap-doan-brg-mo-them-10-cua-hang-hapro-food-phuc-vu-nhan-dan-20200331171037417.htm?fbclid=IwAR33XwBGVcPNJyk1yr3K4KEWxu6TtxK5qnLFfnT4Moju1QQyj4uJSbhWJ5ANông nghiệp...

Tạp chí Mặt trậnhttp://m.tapchimattran.vn/kinh-te/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-phong-chong-dich-covid19-34014.htmlPhapluat Plushttps://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-phong-chong-dich-covid-19-d119438.htmlKinh tế nông thônhttps://kinhtenongthon.vn/tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-giua-dai-dich-covid-19-post34177.htmlBáo Công thươnghttps://congthuong.vn/du-ha-ng-ho-a-dong-hanh-cung-ca-c-dia-phuong-phong-chong-dich-covid-19-134062.htmlTạp chí Công thươnghttp://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich-benh-covid-19-69708.htmKinh tế & Đô thịhttp://m.kinhtedothi.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-on-dinh-hang-hoa-thieu-yeu-mua-dich-va-ho-tro-khach-hang-mua-sam-online-377911.htmlDiễn đàn doanh nghiệphttps://doanhnhandoanhnghiep.enternews.vn/chuoi-sieu-thi-hapro-tham-gia-binh-on-gia-dong-hanh-cung-nguoi-tieu-dung-thu-do-n2826.htmlNgười làm báohttp://nguoilambao.vn/dich-covid-19-he-thong-ban-le-cua-brg-luon-dam-bao-hang-hoa-cho-nguoi-dan-n18045.htmlVTC newshttps://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/he-thong-ban-le-cua-brg-ho-tro-khach-mua-sam-mua-dich-covid-19-ar528472.htmlDân Việthttp://m.danviet.vn/kinh-te/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-1068744.html...

Báo Công thươnghttps://congthuong.vn/he-thong-ban-le-tap-doan-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-trong-dich-benh-covid-19-133860.htmlBáo VOVhttp://baotnvn.vn/tin-tuc/Kinh-te/6732/Tap-doan-BRG-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dichBáo Lao động Thủ đôhttp://laodongthudo.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-104561.htmlDân tríhttps://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich-benh-covid-19-20200311143448243.htmThời báo Tài chínhhttp://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/2020-03-12/brg-retail-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-thiet-yeu-trong-dich-covid-19-83673.aspxMôi trường & Đô thịhttps://m.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/doanh-nghiep/he-thong-sieu-thi-brg-dam-bao-cung-ung-hang-hoa-truoc-dich-covid-19-a65519.htmlBáo Thanh trahttp://thanhtra.com.vn/kinh-te/brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-thoi-dich-benh-covid-19_t209c5n161635Báo Quốc tếhttps://baoquocte.vn/dich-covid-19-ha-noi-dam-bao-du-nguon-cung-hang-hoa-thiet-yeu-cho-nguoi-dan-111002.htmlBáo Tài nguyên & Môi trườnghttps://baotainguyenmoitruong.vn/he-thong-ban-le-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-trong-giai-doan-dich-benh-covid-19-300192.html...

Hà Nội mớihttps://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/959005/hapro---tai-co-cau-de-tap-trung-phat-trien-linh-vuc-cot-loiQuân đội Nhân dânhttps://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hapro-tai-co-cau-de-tap-trung-phat-trien-cac-linh-vuc-cot-loi-co-hieu-qua-610548Đầu tưhttps://baodautu.vn/hapro-tai-co-cau-manh-me-sau-co-phan-hoa-tap-trung-phat-trien-sau-mang-ban-le-d116421.htmlCông thươnghttps://congthuong.vn/hapro-tai-co-cau-de-tap-trung-phat-trien-cac-linh-vuc-cot-loi-co-hieu-qua-132850.htmlTiền phonghttps://www.google.com/amp/s/www.tienphong.vn/kinh-te/hapro-tai-co-cau-de-tap-trung-phat-trien-cac-linh-vuc-cot-loi-co-hieu-qua-1521501.amp.tpoCafeFhttps://m.cafef.vn/ceo-vu-thanh-son-tai-co-cau-manh-me-hapro-tap-trung-mang-ban-le-20200221121243875.chn

Báo Nhân dânhttps://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43183902-cac-doanh-nghiep-ban-le-ha-noi-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-nong-san.htmlBáo Kinh tế & Đô thịhttp://m.kinhtedothi.vn/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-dua-hau-truoc-tac-dong-cua-dich-benh-ncov-364564.htmlBáo Công thươnghttps://congthuong.vn/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-tren-200-tan-dua-hau-132342.htmlBáo Đầu tưhttps://baodautu.vn/nguoi-dan-thu-do-giai-cuu-dua-hau-bi-dinh-tre-xuat-khau-truoc-tac-dong-cua-dich-benh-ncov-p115654.htmlZinghttps://news.zing.vn/nhieu-sieu-thi-ban-dua-hau-thanh-long-ho-tro-nong-dan-post1044350.htmlBáo điện tử Thông tấn xãhttps://m.bnews.vn/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-tren-200-tan-dua-hau-/147023.htmlBáo Kinh tế nông thônhttps://kinhtenongthon.vn/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-tren-200-tan-dua-hau-post33431.htmlTạp chí Người làm báohttp://nguoilambao.vn/he-thong-ban-le-brg-chung-tay-ho-tro-nong-dan-tieu-thu-hon-200-tan-dua-hau-n17577.htmlTạp...

Báo Nhân dânhttps://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43059502-hapro-xuat-khau-lo-hang-khai-xuan-tri-gia-gan-4-5-trieu-usd.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30#Báo Hà Nội mớihttp://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/956321/soi-dong-thi-truong-mua-sam-ngay-can-tetBáo Kinh tế & Đô thịhttp://m.kinhtedothi.vn/hapro-ra-quan-dau-xuan-canh-ty-2020-363488.htmlBáo Đầu tưhttps://baodautu.vn/hapro-ra-quan-dau-xuan-canh-ty-2020-d115088.htmlBáo Công thươnghttps://congthuong.vn/hapro-tung-bung-khi-the-kinh-doanh-dau-xuan-canh-ty-2020-131920.htmlBáo Lao động Thủ đôhttp://laodongthudo.vn/hapro-tung-bung-khi-the-nhung-ngay-dau-xuan-102431.htmlBáo Nông nghiệp Việt Namhttps://m.nongnghiep.vn/hapro-xuat-khau-khai-xuan-gan-45-trieu-usd-post257116.htmlBáo điện tử Dân...

I. Truyền hình: 1. Bản tin TCKD VTV24 https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-toi-16-01-2020-416957.htm (từ 3’00” đến 5’15”. Bản quyền đài VTV1 chưa cho load, nên chưa cắt riêng link). 2. Bản tin Thời sự HTV1 https://drive.google.com/file/d/1Glsk2-ath1vTwUXQa8ckr_nZ0XK-hgA1/view?usp=drive_open 3. Hoà nhập Media https://hoanhap.vn/chi-tiet/hapro-dua-hang-viet-den-ba-con-nong-thon1579229640.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30II. Báo/Tạp chí: 1. Báo Nhân...

I. Đài truyền hình - Báo hình 1. Truyền hình Hà Nội (Bản tin Thời sự 15h00 ngày 18.12) https://youtu.be/Eu7zQ2z3OSk 2. Truyền hình Hải Dương (Bản tin Thời sự tối 17.12) https://drive.google.com/file/d/1fhrmPIJ8M5c4CPrtD8uJJy4Kd3HPfI4y/view?usp=sharing 3. Hoà nhập Media - Bài 1: https://hoanhap.vn/chi-tiet/du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-rang-ro-nghe-gom-su-viet-nam1576663038.html -...

1. Báo Nhân dân https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42494002-ket-noi-tieu-thu-nong-san-yen-bai-tai-ha-noi.html 2. Báo Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/hapro-ho-tro-doanh-nghiep-yen-bai-quang-ba-tieu-thu-nong-san-359489.html 3. Báo Đầu tư https://baodautu.vn/nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi-d112412.html 4 Báo Nông nghiệp Việt Nam https://m.nongnghiep.vn/hapro-phan-phoi-nong-san-yen-bai-tai-ha-noi-post254305.html 5. Báo Công thương https://congthuong.vn/hapro-dua-nong-san-yen-bai-den-voi-nguoi-tieu-dung-ha-noi-129423.html 6. Tạp chí Công thương http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/san-pham-nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi-67077.htm 7. Báo điện tử Thông tấn xã V.N https://m.bnews.vn/-hapro-dua-nong-san-yen-bai-toi-gan-hon-nguoi-dan-thu-do-ha-noi-/141886.html 8. Báo Lao...

MẠNG XÃ HỘI

11,629Người hâm mộThích
4Người theo dõi+1
33Người theo dõiTheo dõi