Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về...

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

1581
0

Ngày 19/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định này gồm 04 Chương và 21 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019. Bãi bỏ các nội dung quy định tại: (i) Các Điều 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 và 34, khoản 2 Điều 37, Điều 38 của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; (ii) Các điểm e, g, h và i khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ; (iii) Các khoản 1,2, 3,4 và 5 Điều 7 của Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ; (iv) Điều 1 Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và được áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ dinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo đó, Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có trách nhiệm: Chỉ được sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành; Chấp hành pháp luật lao động với người lao động theo quy định của pháp luật; Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bản quyền tác giả, hợp đồng lao động, an toàn lao động,…

Đồng thời, Nghị định quy định rõ doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng; với dịch vụ vũ trường thời gian quy định là từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Phòng hát phải có diện tích tối thiểu từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ. Để đảm bảo an toàn, các phòng hát không được đặt chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động. Đối với kinh doanh vũ trường, diện tích phòng sử dụng phải từ 80m2 lên, không kể công trình phụ. Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện… từ 200m trở lên. Đặc biệt không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi.

Bên cạnh đó, sau thời gian 03 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng không đảm bảo các điều kiện kinh doanh mới phải chấm dứt hoạt động.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.