BRGMART TĂNG 300% LƯỢNG DỰ TRỮ NHÓM HÀNG HÓA THIẾT YẾU ỨNG...

BRGMART TĂNG 300% LƯỢNG DỰ TRỮ NHÓM HÀNG HÓA THIẾT YẾU ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

497
0

1. Báo Công thương
https://congthuong.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-141454.html
2. Kinh tế & Đô thị
http://m.kinhtedothi.vn/ha-noi-cac-sieu-thi-tang-nguon-hang-chu-dong-chong-dich-covid-19-391817.html
3. Lao động
https://laodong.vn/kinh-te/nhieu-sieu-thi-tang-manh-luong-hang-giu-gia-on-dinh-824322.ldo
4. Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid19-1697830.tpo
5. Nông nghiệp
https://nongnghiep.vn/he-thong-brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-covid-19-d269900.html
6. VietQ
http://vietq.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d176911.html
7. Kinh tế & đồ uống
http://doisongtieudung.vn//brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-dich-covid-19-20200801141550478.html
8. Người lao động
https://thitruong.nld.com.vn/thi-truong/brgmart-tang-300-luong-du-tru-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-dich-covid-19-20200801125524616.htm
9. Hoà nhập
https://hoanhap.vn/chi-tiet/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-191596260473.html
10. Tintucvietnam.vn
https://tintucvietnam.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d244460.html
11. Pháp luật & Dân sinh
http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-52750.htm
12. Công nghiệp & Tiêu dùng
http://congnghieptieudung.vn/brgmart-tai-khoi-dong-he-thong-phong-chong-dich-covid-19-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-dt24888
13. Thời đại
https://thoidai.com.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-114093.html
14. Cổng thông tin VCCI
https://www.vcci.com.vn/nhieu-sieu-thi-tang-manh-luong-hang-giu-gia-on-dinh

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.